ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


جمله پرمعنی »

آدمهای بزرگ دشمنان کوچک بسیار دارند.

فریاد »

می خواستی فریاد بزنی، فریاد بزنی، فریاد بزنی! می خواستی بگویی، بگویی، بگویی! نگفتی و شدی، رفتی و فغانت ماندست. دوباره، دوباره و صدباره، تنها و تنها، یکه و بی کس. یاریت نیاید کسی. شکوهت به باد داده ای. من اما سبکبالم، آبی و نانی و نفسی. من اما آسوده خیالم، یاری و عشقی و نفسی. بدنبال چه می گردی، گذشته هایت را ورق می زنی. من اما آسوده خیال، به همان ها می نگرم، و برایم خوشایند است. عشقی و کسی و نفسی.

راه بی مقصد »

راه بی مقصد خود تا ابد پیمایی

راه را چون یابی

دل پر درد ترا، سینه ای، دریایی

ره نبردی به سحر، چون گل شیدایی

جام جم با دستان

شیوه بدمستان

در کنارت آرام

او بشد اینک رام