ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


گاه »

و گاهی که اینک بر باران می نگرم و اندکی تنها اندک از آشیانه دورم، و این گاه نگارش آغاز نمودم.

در بی کران که به دنبال حقیقت بنگری تنها سرابی از آنچه به تو آموخته اند می یابی. گاهی حتی نمی دانی چگونه تو را سالها چنین فریفته اند. گاهی حتی نمی دانی که با تو چه کرده اند. گاهی حتی نمی دانی که برتو چه رفته است. گاهی حتی نمی دانی حقیقت چیست. اما اینک گاه می نگری و با خود می گویی مرا چه شده است. و تنها جواب اینست: حقیقت آن نیست که تو می خواهی باشد، حقیقت آنست که هست. چه بخواهی چه نه.