ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


ما و ما »

دستانش را گره کرده بود، چشمش را آرام باز کرد. نازک و جسور اندکی نظاره نمود. چیزی درخور نیافت، چشمانش را بست و به خوابی سرد فرو رفت.