ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


بی آب »

استخوان پوسیده

دست ها خشکیده

لب ها تشنه

صدای آسمان خشمگین

راه را بر تو می بندد

غرش آن سیه دل

دلت در سراب، آب می پوید

نگاه خشک خسته

آهی سرد و پیوسته

نگاه نازک آن ناجوانمرد

شرور و مانده و بیداد

داد است این

نگاهی تازه داده ست این

به دستانت راه بر بندی

به پایت راه را پویی

شکیبی نیست

آهی نیست

دردی هست

چون که یاری نیست