ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


جمله پرمعنی »

آدمهای بزرگ دشمنان کوچک بسیار دارند.