ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


« گاهی به آسمان بنگر

در دوردستها کسی است که به تو می اندیشد و تو در دوردستها کسی را می جوئی. اینک به اطراف که بنگری کسی نیست. هرچه هست در گذشته و آینده است. هر چه هست تنها خیالی بیش نیست. و تو نمی خواهی. با خود که بنگری دوستی هرگز تو را نخواهد خواست. و تو نمی دانی. چه آسان می گریزی و گریزی نیست. بمان تا بدانی که آسان گرفتن آسان نیست.  اینک گاهی، فقط پاره ای اوقات به خویش بنگر.

نظری بدهید