ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


« آسمان آبی

باز هم آسمان آبی بود. گویا امسال آسمان قهرش گرفته است. و یا شاید می خواهد روی خوشش را به ما نشان دهد. زمین اما چندان دل خوشی ازو ندارد. آو همیشه لگدمال پای آسمان است. و گاهی که سر برمی آورد آسمان خشمی نموده و سعی در فرونشاندنش می کند. اما هر آن که زمین با خروشی و خشمی بر می آشوبد، آسمان نگاه سردی به او می کند و آنگاه تکه ابری و شاید شبی از مهتاب-روشن، فراهم می آورد. و خود می خرامد و آرام آرام در گوش زمین آشفته می گوید چنین آشفته مباش که دست تقدیر چنین روزگاری را برایت رقم زده است. و آنگاه بر می خیزد. برق چشمانش گواه پیروزیست و من می دانم.

نظری بدهید