ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


« روزگار غریب

روزگار غریبی است. احساس نا امنی، ترس، دلهره و اضطراب همیشگی شیرین است. روزگار غریبی است. مردم در صف مرگ، با لبخند جای دیگران را می گیرند و برای به مسلخ کشیده شدن لحظه ها را می شمارند. روزگار غریبی است. نادانان با چهره های عبوس درستکارانه، آدمیان را به سلابه کشانیده اند. روزگار غریبی ایت. آنسوتر گروهی مردم تنها به گمان اعتقاد، باور دیگران را به سخره گرفته اند. روزگار غریبی است. کژدم کژراه ددمنش به یاری اندک کژاندیشان کژفهم، خونابه با نان بکام گیرد. روزگار غریبی است. اندک دانایان، دانایی خویش به گور برند و آنجا بر مردگان عرضه نمایند. روزگار غریبی است.

نظری بدهید