ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


« رفتارها

ای دل به هر اندیشه ای عذری است با کردارها

از هر کسی باید کشید، این است رسم یارها

از حاتم طایی و مرد قرن ها

تا آخرین و اولین، پویا و این دلدارها

رسم دو چشمت شیوه این لعن و این گفتارها

گفتی و دادی رآی خود، زنهار ازین دشنام ها

ما را به چوبی می زنی، ای وای ازین رفتارها

ما را به نیشی می گزی، هیهات ازین پندارها

نظری بدهید