ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


« پند

دوش آن زاهد پاکیزه سرشت

پندیم بداد و نام نیکی بنهشت

دیده پنگان بنمود عابد آلوده بهشت

گفت آن کس که بدید چیزی ننوشت

نظری بدهید