ما هیچ، ما یک نگاه

مرا از نگهی  دیگر بیابید http://reza.nanodetails.com

 

 


« جمله پرمعنی

آدمهای بزرگ دشمنان کوچک بسیار دارند.

نظری بدهید